Lag et (jakt)trofee i papp/DIY a (hunt) Trophy

Mitt jakt trofee
Mitt jakt trofee

Jeg har så lyst på et slikt dyrehode til å henge på veggen. Ikke er utstoppet elgehode eller hjortehode, men et sånn i plast, porselen eller papp. Men her er det jo nytt år, med kjøpestopp, så hva gjør jeg da?

Jo, jeg prøver å lage et, og materialvalget: papp. Vi har jo masse papp liggende før det er papirinnsamling, så det kan jeg bruke, og dermed satt jeg i gang med planleggningen.

Du trenger:

Blyant og papir (for å lage mønster/mal)
papp
saks/papirkniv
maling og pensel (jeg har brukt malingrester fra et tidligere prosjekt)
nål og tråd (for å lage oppheng)

Slik gjør du:

Begyn med å tegne formen på dyrehodet du vil lage (bør være så enkel og stilistisk som mulig). Utfra tegningen din, lager du de øvrige delene, mindre og mindre, jeg endte med 4 lag for å få 3D effekt på hodet. Klipp ut papir malene dine, og tegn av på pappen du vil bruke. Klipp/skjær ut alle delene i papp.

Slik gjør du trofee

Du må også lage 4-5 lange strimler i papp, disse skal du tre gjennom delene dine, slik at de ligger utenpå hverandre.
Plasser streker der du skal tre pappstrimelene gjennom, mål slik at strekene blir såpass lange at de passer til pappstrimlene dine. Skjær til sprekker (disse må du skjære opp etter maling også, men ved å også gjøre det før malingen blir snittene litt penere)

Mal alle delene (dersom du vil ha en annen farge en pappens farge), la dem tørke.

Alle delene er malt, og kan monteres sammen.
Alle delene er malt, og kan monteres sammen.

Nå skal delene monteres sammen. Begyn med å tre strimlene gjennom den bakerste delen, den delen som kommer inn mot veggen. Deretter trer du på neste del, la det være et par cm mellomrom mellom hver del, da oppnår du 3D effekten. Brett strimlene bak på den bakerste delen og forann på den foreste delen, klipp til slik at ikke det blir lange “flipper” som henger utenfor. På mitt trofe ser “flippene” ut som snute og tunge.

Bakside og forside (der du nøye etter ser du at jeg har resikulert en bleieeske)
Bakside og forside (der du nøye etter på “bakbilde” ser du at jeg har resirkulert en bleieeske)

Jeg synes også at geviret fortjente en 3D effekt, jeg lagde derfor to halve gevir, som jeg tredde gjennom en splitt på geviret.

Bruk nålen for å feste tråd for oppheng. Heng opp på veggen, og vips så har du et trendy jakt trofee 🙂

Her er det bare fantasien som setter grensen for hvordan ditt trofee skal se ut, hvilket dyr vil du lage?

————————————————————————————————————-

You will need:

Pencil and paper (to make pattern / template)
cardboard (reuse some cardboard from packaging or cardboard boxes)
scissors / paper cutter
paint and brush (I used left over paint  from a previous project)
needle and thread (to create suspension)

How to:

Start with drawing the shape of the animal head you want to create (should be as simple and stylistically as possible). Based on your drawing, you make the other parts, smaler and smaler, I ended with 4 layers for 3D effect on the head. Cut out paper templates, and transfer on the cardboard you. Cut  out all the parts in cardboard.

You also need to make 4-5 long strips of cardboard, these will be used to thread through your part so that they lie inside the other.
Place markings where you shall therad the cardboard strips through, make sure the markings/lines are long enough to fit the cardboard strips. Cut acoring to the markings so you get slits to tread the cardboard strips through (these must be cut up after painting too, but by also making it will look cleaner)

Paint all parts (if you want a different color than the cardboard color), let them dry.

Now the parts are ready to be assembled. Begin with therading strips through the rear, the part which comes against the wall. Then comes the next part, let it be a few cm space between each part, so you achieve 3D effect. Fold the strips behind the rearmost part and in front at the part in front, cut so that theflipper” that hangs outside is’nt to loong. On my trophy looks the “ends” look like snout and tongue (see picture of finished trophy head at the top of the post).

I also think that the antlers deserved a 3D effect, thereforeI made two half antlers, which I threaded through a slit on the antlers.

Use the needle to attach wire og tread for hanging. Hang up on the wall, and voila, you have a trendy hunting trophy 🙂

It is only your imagination that sets the limit for how your trophy should look, what animal would you create?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge