Konstruer eget mønster; klokkeskjørt

Klokkeskjørt

Tro det eller ei, men det kan være kjempe enkelt å konstruere sitt eget mønster.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg laget et sirkelskjørt til lillesøster. Nå skal jeg prøve å vise hvordan du kan lage et klokkeskjørt. Prinsippet er mye det samme som sirkelskjørtet, men det blir ikke så mye vidde i et klokkeskjørt.

Start med å legge ut et mønster ark på et stort bord, evnt. gulvet. Hvis du må skjøte mønsterarket (slik som jeg måtte), anbefaler jeg å bruke maskeringstape, den går det helt fint å tenge over.

Du må måle livvidden din, og hvorlangt du vil ha skjørtet.

– start med en loddrettstrek på arket.
– merk av pkt. 1 øverst på streken, pkt. 2 finner du ved å sette av 1/2 livvidde fra pkt. 1.
-pkt. 3 er setedybden, som oftes 25-30 cm fra pkt. 2
-pkt. 4 finner du ved å sette av skjørtelengden fra pkt. 2

Du har nå 4 punkter på den loddrette streken.

Du skal nå tegne 3 sirkler fra den loddrette streken (møt høyre). Ha pkt. 1 som senter, mål 1/2 livvidde, med mindre du har en stor passer, merk av 1/2 livvidde som radie i flere punkter med pkt. 1 som senter, og tegn sirkelstreken din. Neste sirkel er avstanden fra pkt. 1 til pkt 3 som radie. Siste sirkel er avstaden fra pkt. 1 til pkt 4 som radie.

På den første sirkelstreken merker du av 1/2 livvidde, dette blir pkt. 5. Neste pkt. er 1/2 av 1/2 livvidden, det blir pkt. 6. Tegn en strek fra pkt.1 gjennom pkt. 5,denne streken er midtbak på skjørtet,  også tenger du  en strek fra pkt 1 gjennom pkt 6. Dette blir sidesømmen på skjørtet.

Konstruksjon klokkeskjort

Mønsteret er nå klart til å klippes ut. Hvis du ønsker legger du til sømmonn før du klipper ut mønsteret, da får du dette inkludert (men hvis du klipper i side søm streken må du evnt. tape på mer møsnterpapir for å få sømmonn inkludert i mønsteret), og trenger ikke tenke på det når du klipper delene til skjørtet i stoff.

Følg med, jeg vil senere vise hvordan skjørtet sys sammen.

——————————————————————————-

Believe it or not, but it is easy to construct your own pattern.

I have previously written about how I made a circle skirt to little sister. Now I’ll try to show how you can make a “bell skirt”. The principle is much the same as  a circle skirt, but it will not be as much width in a “bell skirt”.

Start by laying out a pattern sheet on a large table,or on the floor. If you must splice pattern sheet (as I had to), I recommend using masking tape, it is no problem drawing in that tape.

You need to measure your waistline, and how long you want the skirt to be.

– Start with a vertical line on the sheet.
– Mark point 1 at the top of the line, ponint 2 can be found by measuring 1/2 wais width t from point. 1.
-point 3 is the seat depth, most often 25 to 30 cm from the point. 2
-point 4 can be found by measuring the skirt length from point. 2

You should now have four points on the vertical line.

You  now draw three circles from the vertical line (to the right). Use point 1 as center, measure 1/2 waist width from point 1, this is radii, mark it in several points around with point 1 as the center, and draw circle line by conecting your marks. Next circle is the distance from point. 1 to point 3 as radius. Last circle is the distance from point 1 to point 4 as radii.

On the first circle line measure  1/2 waist circumference, this becomes point 5. Next point is 1/2 of 1/2 waist width, this becomes point 6. Draw a line from point 1 through point 5, this line is mid back of the skirt, then you draw a line from point 1 through point 6. This is the side seam of the skirt.

The pattern is now ready to be cut. If you want to add seam allowance before cutting out the pattern add this now, then  you get this included,but if you cut in the side seam line you have to tape on som e more paper to get seam allowance here.

Stay tuned, I will later show how the skirt gets sewn together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge