Vår lopper | spring fleamarket

Jenta i åkeren
Jenta i åkeren

Et sikkert vår tegn er vårloppemarkeder. Vi har alledere vært på en runde forrige helg. For at barna ikke skal få varige men av vår loppejakt har vi i år begynt å si at vi skal på skattejakt. Men denne skattejakten foregår uten kart, her er det om å gjøre å finne noe fint blandt alt det rare som finnes på et loppemarked.

I avisene skrives det om de beste råd for å lykkes på “loppemarkedetjakt”. Jeg er enig i noen av tipsene, men samler her mine beste råd til hvordan man lykkes med å finne en skatt.

  •  gjør deg noen tanker rundt hva du er ute etter å finne, hva du trenger, hva du ønsker deg. Drar du sammen med en partner, bli enige dere i mellom også (da slipper dere begge å bli irritert fordi den andre har kjøpt noe dere ikke trenger)
  • hvis du er ute etter møbler, bestem deg for mye du er villig til å pusse/male/trekke om for å få det slik du vil, og se etter potensiale i møblet
  • skal du flytte på hybel: loppemarkeder er et billig og bra sted å skaffe alt du trenger av kopper og kar!
  •  ha med kontanter ( de funker best, selv om mange har bankterminal)
  •  når du finner noe du vil ha, gjør deg opp en mening om hvor mye du er villig til å betale og spør hva utgangsprisen er. Mange steder har de blitt veldig flinke til å prise høyt, ofte for høyt, det er tross alt et loppemarked og du skal føle at du har gjort et kupp.
  •  søndag kan være en fin dag, da er det litt roligere enn på lørdag. Mange steder fyller de også på med lopper, så det trenger absolutt ikke å være utplukket. Men vær klar over at vil du ha det “alle” andre også vil ha, bør du stille før åpning på lørdag.
  •  har du med barn, inkluder dem. Sørg for å se gjennom lekeavdeling og/eller bok avdelingen og hjelp barna med å finne en egen skatt. Og sørg for at flinke barn får vaffel, kake eller pølse!

For å lese om våre tidligere skattejakter se her

————————————————————————————–

Every spring and every fall fleamarkeds is a tradition here in Norway. And now (and the next weekends) all the spring fleamarkeds are happening.

To incklude the kids, and make it fun for them we call it a treasure hunt. But this treasure hunt is without a treasure map, now we have to find “gold” amongst all the coal.

We have alreday done some finds the first weekend of the season. And here are some of my tips:

-Make up your mind about what you are looking to find, what you need, what you want. If you go with a partner, agree between thyou what you are looking for(it avoids both of you getting irritated because the other has bought something you do not need)

– If you are looking for furniture, decide on much you are willing to sand down / paint / redecorate to get it the way you want, and look for potential in furniture

– If you are moving out, flea markets are a cheap and good place to provide everything you need from pots and pans!

– Bring cash

– When you find something you want, make up your mind about how much you are willing to pay and ask what the start price is. Many places theyprice high, often too high, it is after all a flea market and you should feel that you have made a bargain.

– Sunday can be a nice day, it is a little quieter than on Saturday. Many places they refill with “new “fleas. But be aware if  you are after the things “everyone” wants, ypu u should be there before opening on Saturday.

– Do you have with children with you, include them. Be sure to look through the toy area and / or book department and help the children find their own treasure. And make sure children get  waffle, cake or hot dog!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge